Author Ronaldo7

Christiano Ronaldo

FYKon’nichiwa watashinonamaeha kurisutiāno· ronaudodesu Watashi wa San ju sai desu watashi wa subarashī watashi wa kara Parutogaru Parutogaru ni sunde imasu…